Skylder du penge til private kreditorer, såsom finanserings selskaber, banker, bilhuse, tandlægen og med flere og du ikke betaler eller reagerer på rykkerbreve, ender du med en indkaldelse til fogedretten. Fogedretten behandler dog også andre sager, end når der er tale om afvikling af gæld. F.eks. hvis den ene forældrepart nægter at udlevere børn til samvær.
 
Mødet i fogedretten er for at opnå en betalingsaftale mellem dig og den du skylder penge. Du skal dog vide at du IKKE er forpligtet til, at indgå en aftale. Dog kan kreditor så forlange værdier solgt, for at få gælden dækket. F.eks. hvis du ejer et hus eller en andelsbolig.
 
Sagt på en anden måde. En kreditor kan få fogedrettens hjælp til at inddrive kravet. Hvis den der skylder penge ikke kan betale, kan kreditor bede fogedretten om at foretage udlæg i skyldners ejendele.

Har en sælger solgt en ting på afbetaling, for eksempel en bil, og betaler køber ikke afdragene til tiden, kan sælger få fogedrettens hjælp til at få tingen tilbage.
 
Hvis en lejer ikke betaler sin husleje til tiden, kan udlejeren få fogedretten til at sætte lejeren ud. Fogedretten holder også tvangsauktioner over fast ejendom.
 
Fogedretten behandler også sager om blandt andet udlevering af børn til samvær. Selv om en rettighed ikke er klart fastslået, kan fogedretten i visse tilfælde hjælpe med en foreløbig sikring af rettigheden.

Herunder følger diverse eksempler, på spørgsmål og svar.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke møder i fogedretten? Jeg er blevet tilsagt til at møde i fogedretten vedr. en verserende sag og vil derfor gerne vide -  Hvad sker der, hvis jeg ikke møder op?

Må jeg lade være med at udtale mig?

Svar:

Hvis du udebliver uden anmeldt lovligt forfald, selv om du er lovligt tilsagt, vil fogedretten normalt afsige en kendelse om, at du skal fremstilles i fogedretten bed politiets hjælp. Du bliver så afhentet af politiet tidligt om morgenen og kørt til fogedretten.

Du har i fogedretten pligt til at svare på spørgsmål om dine  og din husstands økonomiske forhold. Hvis du ikke vil svare, kan fogedretten bestemme, at du skal sættes i arresten, indtil du svarer, dog maksimalt i 6 måneder.

Fogedretten kan pålægge dig at udtale dig under strafansvar

------------------------------------------------------------------------------------------
 
Jeg har mange kreditorer og de kalder mig alle konstant i fogedretten. Hvorfor ? Når jeg ikke kan betale den ene, så hvorfor også møde med den næste ? Det er stressende og kræver mange resourcer.

Svar:

Hvis du under en fogedforretning har afgivet insolvenserklæring, dvs. en erklæring om, at du ikke ejer noget, hvori der kan foretages udlæg, bliver du automatisk fredet i 6 måneder.


Fredningen indebærer, at hverken den pågældende kreditor eller andre som hovedregel kan begære fogedforretninger foretaget imod dig, før der er forløbet mindst 6 måneder fra den fogedforretning, hvor du afgav insolvenserklæring.

Fogedretten påser som regel selv, at fredningen bliver overholdt. Dette sker ved at fogedretten fører et kartotek over de personer, som har afgivet insolvenserklæring. Skulle en kreditor indgive begæring om fogedforretning imod dig, uden at vide noget om, at du allerede har afgivet insolvenserklæring, vil fogedretten normalt automatisk afvise begæringen, hvis du for mindre end 6 måneder siden i den samme fogedret har afgivet insolvenserklæring. Skulle fogedretten alligevel indkalde dig til en fogedforretning, selv om du er fredet, vil vi råde dig til selv at kontakte fogedretten telefonisk eller skriftligt, da det kan tænkes, at fogedretten ikke har været opmærksom på, at du allerede har afgivet insolvenserklæring.

Der gælder følgende tre undtagelser fra den nævnte fredningsregel:

  1. For det første gælder fredningen ikke for told- og pantefogeder, som står for inddrivelsen af skatter, afgifter og skyldige underholdsbidrag.

  2. For det andet kan en kreditor normalt kræve udgående eller udkørende fogedforretning til foretagelse på din bopæl, hvis insolvenserklæringen i en anden sag er afgivet på fogedrettens kontor.

  3. For det tredie kan der foretages fogedforretninger imod dig - selv om du er fredet - hvis - og nu citerer jeg retsplejelovens ordlyd - 'der er rimelig grund til at antage, at skyldneren ejer aktiver, hvori udlæg kan foretages, eller der iøvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at afholde udlægsforretning'.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kan mine kreditorer tvinge mig til at sælge min overbehæftede bil? Jeg har økonomiske problemer og forventer at komme i fogedretten. 

Jeg har en bil med restgæld på 190.000 kr., og banken har et ejerpantebrev på 200.000 kr. i bilen. Jeg har ikke problemer med at overholde mine forpligtelser i forhold til banken, men derimod med nogle anparter. 

Bilens markedsværdi er ca. 185.000 kr. 

Vil dem jeg skylder penge kunne gøre udlæg i bilen eller tvinge mig til at sælge den?

Svar:

Der kan godt gøres udlæg i bilen, men udlægshaver kan ikke sætte bilen på tvangsauktion eller på anden vis tvinge dig til at sælge bilen, medmindre udlægshaver først indfrier banken. - og det vil jo ikke kunne svare sig.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk